AKTUÁLNÍ ZPRÁVY ZE SVĚTA ECOVIS 

 
NOVELA SILNIČNÍ DANĚ S ÚČINNOSTÍ OD 1.1.2022
24.06.2022
download-jpeg-2883788-23.jpg

Dne 8. 6. 2022 vyšla ve Sbírce zákonů novela č. 142/2022 Sb., která novelizovala kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční (dále pouze „zákon o dani silniční“). Tato novela nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije za celé zdaňovací období 2022, tj. má zpětnou účinnost od 1. 1. 2022.

Novela zahrnuje především tyto změny:

 • Změna sazeb pro výpočet silniční daně. Sazby jsou rozčleněny podle druhu vozidla, tj. pro kategorie nákladních vozidel N2 a N3 a pro přípojná vozidla k takovému vozidlu kategorie O3 a O4.
   

 • Novela zcela mění kategorizaci vozidel pro výpočet silniční daně. Vozidla se již nedělí na osobní a nákladní, ale podle § 2 zákona o dani silniční jsou zdanitelným vozidlem „silniční vozidla kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v České republice“.  
   

 • U některých vozidel je uvedena výše sazby daně 0 Kč. Tato vozidla sice jsou zdanitelnými vozidly, ale nebudou se do daňového přiznání uvádět.

  Příklad: Pan Adam je vlastníkem nákladního automobilu, který používá za účelem zajištění příjmů (vozidlo kategorie N2 s kódem druhu karoserie BA) o hmotnosti 8 tun. Má pan Adam povinnost podat do 31. 1. 2023 daňové přiznání k dani silniční?
   
  Řešení: Panu Adamovi nevzniká povinnost podat daňové přiznání. Nákladní vozidlo je sice předmětem silniční daně, ale pro vozidla v kategorii N2 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun, výše daně je 0 Kč, a proto je s ohledem na výše uvedené do daňového přiznání nebude uvádět, tedy pokud pan Adam nevlastní jiné zdanitelné vozidlo silniční daní, nevzniká panu Adamovi ani povinnost přiznání podat.

   

 • U ostatních vozidel druhu O budou předmětem daně vozidla nad 12 tun, u nákladních vozidel druhu N je hranice nulové sazby rozdělena podle druhu karoserie a podle počtu náprav (a také začíná hodnotou 12 tun).
   

 • Předmětem silniční daně nově nejsou žádná osobní vozidla, dále to nejsou nákladní a ostatní vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny tj.:
   

  • Osobní vozidla (označení M), nejsou tedy mezi vyjmenovanými zdanitelnými vozidly, a proto od roku 2022 nebudou podléhat zdanění silniční dani.
    

  • Nákladní vozidla kategorie N1 (maximální hmotnost nepřevyšující 3,5 tuny) se vůbec v definici zdanitelného vozidla neobjevují, a proto i tento typ vozidel nebude od roku 2022 podléhat silniční dani.
    

  • Další kategorií, která vypadává ze zdanitelných vozidel, jsou ostatní vozidla označená jako O s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny (ta jsou totiž označena jako O1 a O2 a nejsou také vyjmenovaná mezi zdanitelnými vozidly).
    

 • V rámci novely došlo zároveň ke zrušení povinnosti hradit silniční daň v případech, kdy zaměstnanec použije osobní automobil v rámci pracovní cesty pro svého zaměstnavatele.
   

 • Sleva pro nově zaregistrovaná vozidla byla vypuštěna ze zákona, nicméně došlo k výraznému snížení silniční daně pro všechna zdanitelná vozidla bez ohledu na jejich stáří.
   

 • Zároveň došlo ke zrušení zálohové povinnosti platit silniční daň. Nově se silniční daň bude platit jen jednou ročně. V případě, že jste hradili zálohy na rok 2022 podle původního zákona a nečekali na jeho avizovanou novelu, ani nevyužili rozhodnutí o prominutí zálohy ze dne 24. 3. 2022, doporučujeme požádat o vrácení přeplatku na této dani.

  Závěrem lze shrnout, že novela zákona o silniční dani zúžila skupinu osob, kteří se budou muset zabývat podáním přiznání k silniční dani. Reálně bude silniční daň hrazena provozovateli těžkých nákladních automobilů a přívěsů. Díky zpětné účinnosti poplatníci silniční daně, kteří nebudou mít pro rok 2022 žádné vozidlo podléhající této dani, nemusí podávat prázdné daňové přiznání. Zároveň v souvislosti s novelou zákona o silniční dani, počínaje 1. 1. 2025 bude povinnost podávat daňové přiznání pouze elektronicky.

DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ PRO NÍZKOEMISNÍ VOZIDLA
20.06.2022
JBM7719-Copy-e1534781102819_edited.jpg

Dne 8.6. 2022 byla ve Sbírce listin zveřejněna novela č. 142/2022 Sb. zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. a to s účinností od 1.7.2022. Novela se týká daňové podpory nízkoemisních vozidel v souvislosti s rostoucími cenami pohonných hmot.

 • V případě využívání těchto vozidel zaměstnancem nejenom pro pracovní účely, ale i pro soukromé účely, došlo ke snížení procenta dodanění vstupní ceny využívaného vozidla.
   

 • U nízkoemisních vozidel bude toto dodanění činit 0,5 % z pořizovací ceny vozu namísto stávajícího    1 %.
   

 • Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2022 skončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije dosavadní právní úprava.

Příklad: Pan Karel měl v měsíci květnu, červnu a červenci k dispozici bezplatně služební elektromobil k používání i pro soukromé účely. Mzda je panu Karlovi zúčtována a vyplacena vždy zpětně po skončení měsíce.

Řešení: Panu Karlovi bude dodaněno ve mzdě za květen 1 % z pořizovací ceny vozu a ve mzdě za červen a červenec 0,5 % z pořizovací ceny vozu.

Příklad: Pan Josef měl v měsíci květnu, červnu a červenci k dispozici bezplatně služební elektromobil k používání i pro soukromé účely. Mzda je panu Josefovi zúčtována a vyplacena vždy v rámci daného měsíce ještě před jeho skončením.

Řešení: Panu Josefovi bude dodaněno ve mzdě za květen i červen 1 % z pořizovací ceny vozu a ve mzdě za červenec 0,5 % z pořizovací ceny vozu.

 

 • Nízkoemisním vozidlem se rozumí silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v provozu podle přílohy/předpisu EU upravujícího schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel (Euro 5 a Euro 6).
   

 • Současně se zkracuje doba odpisování zařízení sloužících k dobíjení elektromobilů z 10 na 5 let, a to přeřazením ze třetí do druhé odpisové skupiny, což umožní rychlejší uplatnění nákladů na pořízení těchto zařízení jako daňových výdajů.
   

 • Ti, kteří dobíjecí stanice pořídí před nabytím účinnosti zákona, mají možnost ve zdaňovacím období roku 2022 stanici přeřadit do druhé odpisové skupiny.

PROMINUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DPH A ZÁLOH NA SILNIČNÍ DAŇ
11.04.2022
_jbm9300.jpg

V souvislosti s ruskou invazí na území Ukrajině byla vydáno ve Finančním zpravodaji č. 6/2022 následující rozhodnutí ke zmírnění dopadů na podnikatelské i nepodnikatelské subjekty v České republice.

Rozhodnutí zahrnuje:
 

 • Prominutí záloh na daň silniční splatných 19. 4. 2022, 15. 7. 2022, 17. 10. 2022 a 15. 12. 2022, a to všem poplatníkům daně silniční bez nutnosti činit jakékoliv úkony vůči správcům daně. Prominutím zálohy na daň silniční přitom nedochází k prominutí samotné daně.
   

 • Prominutí úroku z prodlení podle § 252 daňového řádu nebo úroku z posečkané částky podle § 253 daňového řádu, vzniklý na DPH za zdaňovací období únor 2022, březen 2022, duben 2022, květen 2022, červen 2022, červenec 2022 nebo srpen 2022, popř. za zdaňovací období I. čtvrtletí 2022 nebo II. čtvrtletí 2022, za podmínky, že k úhradě daně, k níž se předmětný úrok váže, dojde nejpozději dne 31. 10. 2022. Úroky jsou prominuty jen subjektům, u nichž nadpoloviční část příjmů, pochází z podnikání v dopravě.
   

Tuto skutečnost musí daňový subjekt oznámit příslušnému finančnímu úřadu při podání tohoto daňového přiznání. Tímto rozhodnutím nedochází k prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, tj. daňová přiznání k DPH je stále nutno podávat v zákonné lhůtě. Prominutím úroku z prodlení však fakticky dojde ke stanovení náhradní splatnosti daně a příslušné nedoplatky nebudou Finanční správou vymáhány.

ZVÝŠENÍ SAZEB PRO VÝPOČET TUZEMSKÝCH CESTOVNÍCH NÁHRAD, NOVÁ MAXIMÁLNÍ VÝŠE STRAVENKOVÉHO PAUŠÁLU 2022
13.01.2022
mzda.jpg

Tuzemské stravné

S účinností od 1.1.2022 se zvyšují limity pro poskytování stravného zaměstnancům vyslaných na pracovní cestu jejich zaměstnavatelem. Zároveň se zvyšuje i náhrada za opotřebení automobilu pro ty zaměstnance, kteří vykonávají pracovní cestu vlastním vozem, stejně tak průměrná cena pohonných hmot používaná pro výpočet cestovních náhrad v roce 2022 oproti roku 2021 se zvýšila.

Pro nepodnikatelskou sféru (zvanou též veřejná či platová) stanovuje vyhláška pro rok 2022 následující pásma:

 • 99 Kč až 118 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

 • 151 Kč až 182 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,

 • 237 Kč až 283 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
   

Pro podnikatelskou sféru (neboli soukromou či mzdovou) dojde ke stejnému zvýšení, nicméně vyhláška stanovuje pouze spodní limit pro poskytnutí stravného:

 • 99 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

 • 151 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,

 • 237 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
   

Maximální výše stravenkového paušálu
 

Zvýšení sazeb tuzemského stravného má vliv i na zvýšení maximální hranice poskytnutí stravenkového paušálu zaměstnancům, kdy pro rok 2022 může zaměstnavatel zaměstnancům poskytnout stravenkový paušál až do výše 82,6 Kč/odpracovaný den při zachování všech daňových výhod (osvobození od daně z příjmů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění).
 

Náhrada za opotřebení vlastního automobilu
 

Pokud zaměstnanec k výkonu pracovní cesty využije vlastní vozidlo, má nárok na kompenzaci opotřebení tohoto vozidla. Sazba pro výpočet náhrady za opotřebení vlastního vozidla se pro rok 2022 zvýšila na 4,70 korun za ujetý kilometr u osobního silničního motorového vozidla (např. auto) a na 1,3 korun za ujetý kilometr u jednostopých vozidel a tříkolek (např. motocykl).
 

Průměrná výše pohonných hmot
 

Mimo náhrady za opotřebení vlastního automobilu má zaměstnanec nárok na proplacení pohonných hmot, a to buď podle skutečně zaplacené ceny, případně podle paušálu stanoveného vyhláškou. Vzhledem k tomu, že průměrné ceny benzinu i nafty v roce 2021 výrazně stouply, zvyšuje se pro rok 2022 i průměrná paušální náhrada vyplácená při pracovních cestách. Naopak průměrná cena za 1 kilowatthodinu elektřiny klesla, přestože ke konci roku 2021 ceny elektřiny zaznamenaly významný růst.
 

Sazbu pro výpočet pohonných hmot stanovuje vyhláška takto:

 • 37,1 Kč za litr benzinu s oktanovým číslem 95

 • 40,5 Kč za litr benzinu s oktanovým číslem 98

 • 36,1 Kč u motorové nafty

 •   4,1 Kč za jednu kilowatthodinu elektřiny.
   

Nové sazby pro výpočet cestovních náhrad se promítnou do cestovních příkazů zaměstnanců od ledna 2022.

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ PRO ROK 2022
10.01.2022
Office-7[1].jpg

Vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2021 nově nabyli (nakoupili, zdědili) do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku, ale i ti vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2021 na přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali mají povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2022.

Rozhodující je, zda došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu. Ve všech případech platí, že daňové přiznání podává ten, kdo je majitelem nemovitosti k 1. lednu 2022.

Zároveň vlastníci nemovitostí, kteří nemovitou věc naopak darovali, prodali nebo jinak pozbyli, mají také povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí s informací o pozbytí nemovité věci. Pokud jste tedy v roce 2021 darovali, prodali nebo jinak pozbyli nemovitou věc, kterou k 1. lednu 2022 nevlastníte, máte také povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí.

Daňové přiznání se nepodává v případě, pokud se na nemovitosti v roce 2021 nic zásadního nezměnilo a přiznání k dani z nemovitých věcí bylo již podáno v některém z dřívějších let. Dále se přiznání nepodává v případě, že došlo ke změně sazeb při výpočtu daně z nemovitých věcí. V tomto případě vlastníci dotčených nemovitostí nemají povinnost podat přiznání. Finanční úřad novou výši daně vyměří a poplatníky informuje o předepsané výši daně.

V případě, že poplatník vlastní více nemovitostí na území konkrétního finančního úřadu, podává pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti a daň se odvede jednou hromadnou platbou.  Termín pro podání daňového přiznání je do 31. ledna 2022, přiznání se podává na příslušné územní pracoviště finančního úřadu, v tom kraji, kde se daná nemovitost nachází.

Vlastníci nemovitých věcí, kteří v roce 2021 nově nabyli (nakoupili, zdědili) do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku, podali návrh na vklad do katastru nemovitých věcí, nicméně změna na nemovité věci nebyla do konce roku 2021 v katastru provedena, mají také povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2022 a to v tom případě, že katastrální úřad zapíše změnu na nemovité věci během roku 2022 zpětně s právními účinky do 31.12.2021.

Tito poplatníci mají prodlouženou lhůtu na podání daňového přiznání, a to do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí.

 

Pokud u Vás nastala některá z uvedených možností, rádi Vám přiznání zpracujeme, kontaktujte prosím kolegyni Kateřinu Frýbovou na emailu katerina.frybova@ecovis.cz.

PAUŠÁLNÍ DAŇ PRO ŽIVNOSTNÍKY
04.01.2022
JBM8660-Copy.jpg

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob dosahující příjmů z podnikání podle § 7 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů mohou za splnění několika podmínek vstoupit do režimu paušální daně.
 

Paušální daň je pro rok 2022 stanovena ve výši 5.994,-Kč měsíčně, tato částka zahrnuje zdravotní pojištění ve výši 2.627,-Kč, daň z příjmů ve výši 100,-Kč a sociální pojištění ve výši 3.267,-,-Kč.

Poplatníci, kteří pro rok 2022 chtějí vstoupit do režimu paušální daně musí tuto skutečnost oznámit správci daně, a to nejpozději do 10.1.2022 nejlépe prostřednictvím webové aplikace finanční správy.
 

Naopak ti poplatníci, kteří pro rok 2021 využívali režim paušální daně a pro rok 2022 jej již využívat nechtějí musí také tuto skutečnost oznámit správci daně, a to nejpozději do 10.1.2022 nejlépe prostřednictvím webové aplikace finanční správy.

V průběhu roku však není možné tento režim měnit, a to ať už by si poplatník v průběhu roku rozmyslel, že je paušální režim pro něj výhodnější, stejně tak není možné režim paušální daně v průběhu roku opustit při jeho nevýhodnosti. To ovšem neplatí v případě, kdy dojde k porušení podmínek pro, které nemůže být poplatník v režimu paušální daně a vzniká mu tak povinnost podat daňové přiznání. Poplatník, který vstoupil do režimu paušální daně, má povinnost za rok 2021 podat daňové přiznání, přičemž pro následující rok nadále zůstává v režimu paušální daně, pokud u něj nastala některá z následujících situací. Přičemž se nejedná o ukončení režimu paušální daně pro další období a pokud tedy poplatník nechce využívat režimu paušální daně pro rok 2022, musí tuto skutečnost oznámit správci daně ve lhůtě do 10.1.2022.
 

 • V průběhu roku se poplatník nechal zaměstnat na základě pracovní smlouvy, přičemž není rozhodná délka trvání pracovního poměru.
   

 • Poplatník vykonával práci pro jiného zaměstnavatele na základě dohody o pracovní činnosti s odměnou převyšující 3.500,- Kč/měsíc.
   

 • Poplatník uzavřel dohodu o provedení práce s odměnou nad 10.000,- Kč/měsíc.
   

 • Poplatník uzavřel dohodu o provedení práce s odměnou do 10.000,- Kč/měsíc a zároveň podepsal prohlášení poplatníka u tohoto zaměstnavatele.
   

 • Poplatník v průběhu roku realizoval příjem z pronájmu movitých či nemovitých věcí.
   

 • Poplatník prodal majetek, ze kterého mu plynul příjem nad 15.000,- a zároveň se nejednalo o osvobozený příjem (nemovitosti, cenné papíry, bitcoin apod.)
   

 • Obdržel bezúplatný příjem (dar) převyšující 15.000,- Kč a tento příjem není zároveň osvobozen (osvobozují se příjmy od příbuzných v přímé linii a od vybraných příbuzných v linii nepřímé, od osoby žijící ve společné domácnosti).
   

V případě, že u poplatníka dojde v průběhu roku k následujícím skutečnostem, vzniká mu rovněž povinnost podat daňové přiznání a zároveň podnikatel již není v režimu paušální daně ani pro následující daňová období.

 • Výše příjmů podnikatele za daný rok překročila částku 1.000.000,- Kč
   

 • Podnikatel se stal dobrovolným, nebo povinným plátcem DPH.
   

 • Podnikatel se stal společníkem veřejné obchodní společnosti.
   

 • Podnikatel se stal komplementářem komanditní společnosti.
   

 • Podnikatel přestal být daňovým rezidentem České republiky.
   

 • Podnikatel se stal účastníkem důchodového pojištění v jiném státě, než je Česká republika.
   

 • Vůči podnikateli bylo zahájeno insolvenční řízení.
   

Pokud v průběhu roku u podnikatele nastala jedna nebo i více výše uvedených skutečností, má povinnost tuto skutečnost správci daně oznámit, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

ROZHODNUTÍ O PROMINUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ
14.12.2021
_jbm4694.jpg

Ministerstvo financí dne 9. 12. 2021 rozhodlo o prominutí správních poplatků z důvodu mimořádné události.

Prominutí správních poplatků pro všechny plátce daně
 

Ministerstvo financí na základě rozhodnutí ministryně financí promíjí tyto správní poplatky:

 

 1. Správní poplatek za přijetí žádosti o prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, za podmínky, že lhůta pro podání daňového tvrzení uplyne v období od 25.11.2021 do 31.12.2021.
   

 2. Správní poplatek za přijetí žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení v případě, že k vydání výzvy k podání kontrolního hlášení nebo výzvy ke změně dojde v době od 25.11.2021 do 31.12.2021.
   

 3. Správní poplatek za přijetí žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky, který se váže k dani, u níž nastane splatnost v období od 25.11.2021 do 31. 12. 2021.
   

 4. Správní poplatek za přijetí žádosti o povolení posečkání úhrady daně, zálohy na daň anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách, v případě, že žádost bude podána v období od 25.11.2021 do 31. 12. 2021.
   

 5. Správního poplatku za přijetí žádosti o vrácení daní při dovozu a o prominutí celního nedoplatku, za přijetí žádosti o povolení úlevy na dani nebo cle, pokud bude žádost podána v období od 25.11.2021 do 31. 12. 2021.

 
 
 
 
logo_ecovis_facta_small_edited.png